top of page
Algemene voorwaarden Camping de Wildevier

Artikel 1: Definities

In de voorwaarden wordt verstaan onder: 

Ondernemer: E.K Hetharia. Hierna genoemd ondernemer. 

De onderneming/camping: aanbieder van een kleine camping met tentenplekken, kleine camperplekken, enkele vooropgezette tenten en daarbij behorende horeca, gevestigd aan de Broek 1, 9511 PR Gieterveen. Hierna genoemd Camping de Wildevier. 

 

De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.

 

Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.

 

Plek: een plek voor een kampeermiddel op onze camping welke tussen de recreant en de ondernemer is overeengekomen.

 

Kampeermiddel: tent, caravan, camper, vouwwagen, e.d.

 

De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de onderneming aangaande het recht van gebruik van een plek tegen een van tevoren overeengekomen vergoeding en periode.

 

Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats, het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels van camping de Wildevier

 

Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.

 

Huisregels: het schriftelijke reglement met de regels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.

 

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De onderneming stelt een plek beschikbaar aan de recreant voor recreatieve doeleinden voor een overeengekomen periode. De recreant krijgt daarmee het recht om op de plek een kampeermiddel van het vooraf overeengekomen type te plaatsen, en voor de vooraf overeengekomen aangegeven personen. 

 2. De onderneming is verplicht schriftelijke informatie op basis waarvan de overeenkomst wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. Wijzigingen hierin maakt de onderneming tijdig aan de recreant bekend.

 3. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de opgestelde regels na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreanten en/of derden die hem bezoeken de overeenkomst en bijbehorende regels naleven. 

 4. De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen

De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst. Indien na vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 4: Betaling

 1. De recreant dient de betaling in euro’s te voldoen bij aankomst.

 2. De onderneming behoudt het recht de recreant te verplichten vooraf een aanbetaling te doen, indien bijvoorbeeld voor een grotere groep wordt gereserveerd. Indien niet tijdig aan deze betalingsverplichting wordt voldaan, kan de onderneming de overeenkomst opzeggen.

 3. Betaling van tijdens het verblijf gemaakte kosten dienen door de recreant voor vertrek te worden voldaan.

 4. Indien de recreant de overeenkomst wenst te verlengen zal de recreant voor ingang van de verlenging de betaling aan de ondernemer voldaan hebben.

 5. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie een rentepercentage over het nog openstaande bedrag van 1% per maand in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Aankomst en vertrek

 1. De recreant is verplicht om aan de ondernemer een geldig legitimatiebewijs ter inzage af te geven van hemzelf, zijn mederecreant en de derde wanneer ernaar gevraagd word. De ondernemer heeft het recht een kopie van het legitimatiebewijs te maken en in zijn administratie achter te houden.

 2. Bij aankomst op het kampeerterrein, vanaf 15.00 uur op de eerste dag van de overeenkomst, dient de recreant de mederecreant en de derde zich te melden bij de receptie. Deze verplichting geldt ook bij vertrek van het kampeerterrein, vóór 12.00 uur op de laatste dag van de overeenkomst, tenzij de recreant, mederecreant of derde de intentie heeft om dezelfde dag weer op het kampeerterrein terug te keren.

 3. Indien de aankomst plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient de aankomst gemeld te worden op de eerstvolgende dag dat de receptie wel geopend is. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient het vertrek aangekondigd te worden op de aan de vertrekdag voorafgaande dag dat de receptie wel geopend is.

 

Artikel 6: Corona maatregelen

 1. Indien de recreant bij de onderneming boekt, gaan wij ervan uit dat de recreant op de hoogte is van de door het RIVM opgestelde maatregelen en dat de recreant deze naleeft. Indien dit betekent dat er slechts één huishouden per kampeermiddel mag verblijven, dan gaat de ondernemer er bij de boeking vanuit dat de recreant rekening houdt met deze regel.

 2. Op de camping gelden de algemene RIVM-maatregelen tegen corona. Deze dienen ten alle tijden door de recreanten te worden nageleefd. Indien de recreant deze regels niet naleeft, behoudt de ondernemer het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen volgens artikel 9.

 3. Indien een recreant klachten vertoont of ziek is, dient deze dit tijdig te melden aan de ondernemer en zijn verblijf te annuleren, of indien reeds aanwezig op de camping, de camping met onmiddellijke ingang te verlaten inclusief alle leden van zijn/haar gezelschap.

 4. De sanitaire voorzieningen worden regelmatig, minstens één keer per dag, gereinigd door de onderneming.

Artikel 7: Annulering

Bij annulering van de overeenkomst betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer, deze bedraagt:

– bij annulering tussen de 14 – 3 dagen voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs.

– bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum en op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

Artikel 8: Opzegging overeenkomst door ondernemer

 1. De ondernemer kan ten alle tijden de overeenkomst opzeggen indien een overheid besluit dat de voorzieningen van deze tijdelijke camping niet voldoen aan de nieuwe maatregelen, of om een andere reden besluit dat de camping moet sluiten. 

 2. Indien de overeenkomst vanuit de ondernemer wordt opgezegd, dient deze het reeds betaalde geld voor nog niet verbleven nachten terug te betalen aan de recreant. Betalingen voor reeds verbleven nachten worden niet terugbetaald.

 3. Indien de overeenkomst vanuit de ondernemer wordt opgezegd, kan de recreant geen rechten voor schadevergoeding ontlenen. 

 

Artikel 8: Gebruik door derden

Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: – indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet. – indien de recreant, mederecreant(en) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van de camping bederft. – indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt. – indien het kampeermiddel niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet. – Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het kampeerterrein.

Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk is verlaten, uiterlijk binnen 4 uur. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen. De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 10: Wet- en regelgeving

De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in-als extern, aan alle milieu- en Veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld. LPG-installaties zijn alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer of in de buitenlucht op de daarvoor door de ondernemer aangestelde plekken.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein.

 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

 3. De recreant is ten opzichte van de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.

Artikel 12: Klachten

 1. Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.

 2. De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.

bottom of page